Arabuluculuk ve Arabuluculukta Uzmanlık Nedir? Sertifikası Ne İşe Yarar? Nasıl Alınır?

Özellikle de artan nüfusla birlikte günümüzde çok sayıda anlaşmazlık meydana gelmekte ve bu anlaşmazlıklar için mahkemelere başvurulmaktadır. Dolayısıyla mahkemelerin iş yükü artmakta ve buna bağlı olarak dava süreleri ve çözüm süreci bir hayli uzamaktadır. Bu yükü hafifletmek adına bazı hukuki yöntemlere başvurulmuştur. Bu yöntemlerden en yaygın ve verimli olanı ise uzlaştırıcılık olarak da bilinen arabuluculuk yöntemidir.

Kategoriler

Arabuluculuk ve Arabuluculukta Uzmanlık Nedir?

Arabuluculuk, iki veya daha fazla taraf arasında anlaşmazlık olduğunda arabulucu olarak adlandırılan bir üçüncü kişinin yardımıyla tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için yapılan alternatif bir çözüm yöntemidir. Bu bağlamda Arabuluculuk, hukuk sistemlerinin bir parçasıdır ve tarafların anlaşmazlıklarını mahkemeye gitmeden çözmelerine yardımcı olur. Arabuluculuk, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için gönüllü olarak başvurdukları bir süreçtir. Arabulucu tarafları bir araya getirerek sorunu tarafsız bir şekilde ele alır ve tarafların kendi çözüm yolunu bulmalarına yardımcı olur. Arabuluculuk, hızlı, ucuz ve gizli ilkesini barındıran bir çözüm yöntemidir ve son zamanlarda dünya genelinde giderek daha popüler hale gelmektedir.

Arabuluculukta uzmanlık, arabuluculuk sürecinde yer alan konulara ilişkin derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi olma durumudur. Arabuluculuğa konu olan çeşitli alanlar vardır. Eğitimlerle bu alanlarda uzman olabilirler. Öncelikle;

 

Temel Arabuluculuk Eğitimi:

Arabuluculuk süreci hakkında temel bilgileri öğretmek ve arabuluculuk becerilerini geliştirmek için tasarlanmış bir eğitim programıdır.

Temel Arabuluculuk Eğitimi, arabuluculuğun temel prensipleri, teknikleri ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi verir. Eğitimde ayrıca, arabuluculuk sürecinde kullanılan iletişim ve müzakere becerileri, etkili dinleme, soru sorma, farkındalık, çatışma yönetimi ve uzlaşma teknikleri gibi konular ele alınır. Bu eğitim programı, arabuluculuğun temellerini öğrenmek isteyen veya arabuluculuk mesleğine adım atmak isteyen kişiler için önemlidir.

Temel Arabuluculuk Eğitimini tamamlayan katılımcılar sınav sonrası sicile kayıt olduktan sonra diğer uzmanlık alanlarındaki eğitimleri alabilirler.

 

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

İş hukuku, çalışma ilişkileriyle ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan hukuk dalıdır. İş hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki hak ve sorumlulukları belirler ve iş ilişkilerinin düzenlenmesinde kullanılır. Bu hukuk dalı, çalışanların çalışma koşullarını, iş saatlerini, ücretlerini, izinleri, iş güvenliğini ve sağlığını, işten çıkarmaları, iş sözleşmelerini, işçi sendikalarını, grevleri ve daha birçok konuyu kapsar. İş hukuku, işçilerin haklarını korurken işverenlerin de işletmelerini yönetmeleri için gerekli olan esnekliği sağlamaya çalışır.

İş hukukunda uzman arabuluculuk bu bağlamda işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kullanılan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk sürecinde, taraflar bir arabulucu eşliğinde müzakere ederler ve çözüm bulmak için çeşitli seçenekleri tartışırlar. Arabuluculuk sonucunda, tarafların anlaşması halinde bir protokol veya sözleşme imzalanır. Tarafların mahkeme sürecine gitmeden, daha hızlı, daha ekonomik ve daha etkili bir çözüm bulmalarını sağlar. Ayrıca, tarafların birbirleriyle iş ilişkisini sürdürmelerini de kolaylaştırır.

 

Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Tüketici hukuku, tüketicilerin haklarını koruyan ve tüketici ile satıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Tüketici hukukunda uzman arabulucular, tüketicilerin haklarını korumak için çeşitli konularda arabuluculuk hizmeti sunabilirler. Bu konular arasında tüketici sözleşmeleri, tüketici hakları ihlalleri, tüketici şikayetleri, tüketici hakem heyeti başvuruları gibi konular yer alır. Bu tür konularda yaşanan anlaşmazlıklar için başvurulan arabuluculuk süreci, taraflar arasındaki iletişimi geliştirir ve uzlaşmacı bir yaklaşım benimseyerek mümkün olan en kısa sürede ve en uygun maliyetle uzun süreli çözümler üretir.

 

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Ticaret hukuku, ticari işletmelerin hukuki sorunlarına odaklanan bir hukuk dalıdır. Ticari sözleşmeler, ticari gayrimenkul kiralama ve satın alma işlemleri, şirket birleşme ve devralmaları, ticari borç tahsilatı, fikri mülkiyet hakları ihlalleri gibi birçok ticari konuyu kapsamına alır.

Ticaret hukuku arabulucuları, ticari uyuşmazlıkları çözmek için taraflar arasında iletişim ve uzlaşma yolları ararlar. Bu nedenle, iyi bir ticaret hukuku arabulucusunun etkili bir iletişim becerisi ve müzakere yeteneği olması önemlidir. Ayrıca, ticari işletmelerin işleyişini, ticari uyuşmazlıkları ve ticari hukukun ilgili yasalarını iyi bilmesi gerekmektedir.

Ticaret hukuku arabuluculuğu, taraflar arasında yapılan anlaşmaların daha hızlı, etkili ve az maliyetli bir şekilde çözülmesini sağlamaya yardımcı olur.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5A maddesi ticari davalarda arabuluculuk şartını düzenlemiştir ilgili maddeye göre;

Bu Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında: ticaret ortaklılıkları; anonim, kollektif, komandit, limitet ve kooperatif ortaklıkları, tacir ve ticaret unvanları, ticaret usulüne ilişkin düzenlemeler vb. ticarete ilişkin birçok konu düzenlenmiştir. Ayrıca ticaret hukukunu kapsayan; ticari İşletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, deniz ticaret, sigorta, rekabet, fikri mülkiyet ve sermaye piyasası hukuku, ticaret hukukunun alanına giren diğer hukuk dalları olarak belirlenmiştir.

Bu tür bir uyuşmazlık durumunda Arabulucular uyuşmazlığın çözümüne ilişkin alternatif yöntemler olan tahkim ve adli yargıya başvuru öncesi arabuluculuk hizmeti de sunabilirler.

Banka ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Banka ve finans hukukunda uzman arabuluculuk, banka ve finans sektöründe ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkların çözümüne odaklanan bir arabuluculuk türüdür. Bu tür anlaşmazlıklar, özellikle borçlu ve alacaklı arasında yaşanan anlaşmazlıklar, kredi sözleşmeleri ve ticari sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar, banka müşterilerinin hizmetlerle ilgili şikayetleri ve tazminat talepleri gibi konuları kapsamaktadır. Bu arabulucular, ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları bilir ve bankacılık ve finans sektörü ile ilgili özel bilgi birikimlerine sahip olurlar. Taraflar arasında görüşmeler yaparak anlaşmazlığın çözümüne yönelik öneriler sunarlar. Taraflar, arabuluculuk sürecinde uzlaşma sağlayarak anlaşmazlığı çözebilirler. Bu sayede, mahkeme süreci gibi daha uzun ve maliyetli bir yol izlemek yerine, daha hızlı ve ekonomik bir çözüm yolu bulunabilir.

 

Enerji ve Maden Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Enerji ve maden sektörleri, doğal kaynakların kullanımı ve çıkarılması gibi hassas konular içerir ve bu nedenle sık sık anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Enerji ve maden hukukunda uzman arabuluculuk, enerji ve maden sektörlerindeki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk hizmeti veren bir uzmanlık alanıdır. Bu alanda çalışan arabulucular, enerji ve maden sektörlerine özgü yasal ve teknik konularda uzmanlığa sahiptirler. Taraflar arasında etkili bir iletişim kurarlar ve sorunun çözümü için uygun bir ortam sağlarlar. Bu sayede, tarafların hukuki haklarını korumak ve ihtilafları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek mümkün olabilir.

 

Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerine ilişkin sorunların çözümüyle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu sorunlar genellikle sigorta sözleşmeleriyle ilgilidir ve sigorta şirketleri, sigortalılar veya sigorta tarafları arasında ortaya çıkmaktadır.

Sigorta hukuku alanında uzman arabulucular, sigorta sözleşmeleriyle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için taraflara arabuluculuk yaparlar. Bu anlaşmazlıklar genellikle sigorta şirketi ve sigortalı arasındaki anlaşmazlıklardır ve arabuluculuk, tarafların uzlaşmasını ve dava açmadan tarafların anlaşmazlıklarını hızlı ve etkili bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlar.

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Fikri ve sınai haklar hukuku, markalar, patentler, telif hakları, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili hukuki konuları kapsar.

Fikri ve sınai haklar hukukunda uzman arabulucular hem telif hakları hem de ticari sırlar gibi önemli konularda tarafları yönlendirebilir. Ayrıca, markalar ve patentler gibi fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olabilirler. Tarafların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak, adil ve kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çalışırlar. Tarafların uzlaşması sağlanabilirse hem zaman hem de maliyet açısından daha avantajlı olmasıyla birlikte hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini de sağlamaktadır. Aynı zamanda uzun süreli iş birliği ilişkilerinin korunmasına da katkıda bulunabilmektedir.

 

İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk

İnşaat hukukunda uzman arabuluculuk, inşaat sektöründe ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümüne odaklanan bir arabuluculuk türüdür. İnşaat projeleri genellikle karmaşık ve uzun süreli olduğundan, bu tür anlaşmazlıkların ortaya çıkması oldukça yaygındır. İnşaat sözleşmeleri, yapısal mühendislik, proje yönetimi, inşaat hukuku ve diğer ilgili konuları kapsamına almaktadır. Bu durumda uzman arabulucuların rolü, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk sürecini yönetmek ve tarafların anlaşmazlığın çözümü için bir araya gelmelerini sağlamaktır. Uzman arabulucular, taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda, bir anlaşma metni hazırlayarak tarafların imzalamasını sağlarlar. Bu sayede mahkeme sürecinden daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm sağlanmaktadır. Tarafların anlaşmazlıklarını uzman arabulucuların yönetiminde çözmeleri, inşaat projelerinin devamını sağlamak ve iş birliğini artırmak için de faydalı olacaktır.

 

Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk, sağlık hukuku alanında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan bir arabuluculuk yöntemidir. Bu alanda faaliyet gösteren arabulucular, tıbbi hatalar, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlar, hasta-hasta yakını-hastane arasındaki anlaşmazlıklar, sağlık çalışanları arasındaki uyuşmazlıklar gibi pek çok alanda taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıkların sağlık hukukuna dair bilgi ve tecrübeleriyle çözüme kavuşturmak için çalışırlar.

Uzman arabulucular, sağlık hukukunda yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde tarafların anlaşmazlıklarını dinler, görüşmeler yapar ve tarafların anlaşmalarına yardımcı olur. Bu sayede, tarafların mahkemeye gitmeden hızlı ve etkili çözümün bulunmasıyla anlaşmaya varmaları sağlanır.

 

Sertifikası Ne İşe Yarar?

Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimleri ile arabuluculuk sürecinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için gerekli olan tüm bilgi ve becerilere, etkili iletişim, sorun çözme, arabuluculuk teknikleri, yasal düzenlemeler ve çözüm önerileriyle ilgili bilgi sahibi olabilirler.

Arabuluculuk uzmanları, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmede çok önemli bir rol oynarlar. Uzmanlık eğitimleri ve deneyimleri sayesinde, arabuluculuk sürecinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, tarafların karşılıklı anlaşma yoluna gitmelerini kolaylaştırırlar.

 

Arabuluculuk sürecinin kazanımları;

Arabuluculuk süreci, hızlı ve etkili bir şekilde uyuşmazlıkları çözmeye yardımcı olabilir. Mahkeme süreçlerine kıyasla, arabuluculuk süreci daha az zaman alır ve sonuçlar daha hızlı elde edilir.

Arabuluculuk süreci, mahkeme süreçlerine kıyasla daha az maliyetlidir. Taraflar avukat ücretleri, duruşma masrafları gibi masraflardan kaçınabilirler.

Arabuluculuk süreci, taraflar arasındaki iletişimi artırır ve anlaşmazlıkların çözümünde tarafların birbirleriyle iş birliği yapmasına yardımcı olur.

Arabuluculuk süreci, tarafların uyuşmazlığın sonucuna daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlar. Taraflar kendi çözüm önerilerini sunabilir ve sonuçlarına daha fazla etki edebilirler.

Arabuluculuk süreci, mahkeme süreçlerine kıyasla daha az stresli bir süreçtir. Tarafların birbirleriyle yüz yüze oturarak konuşmaları ve sorunlarını çözmeye çalışmaları, sürecin daha az stresli olmasına yardımcı olur.

Arabuluculuk süreci, tarafların uzlaşmacı bir şekilde çözüm aramalarını teşvik eder. Tarafların birbirlerinin bakış açılarını daha iyi anlamalarına ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmalarına yardımcı olur.

 

Nasıl Alınır?

T.C. vatandaşı olan,

Sabıka kaydı olmayan,

Hukuk Fakültesi mezunu,

Mesleğinde 5 yıllık kıdemini tamamlamış,

Adalet Bakanlığının Arabuluculuk Sınavını geçmiş

En az 60 saatlik Temel Arabuluculuk Eğitim programını tamamlayan, (Bu program, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen arabuluculuk eğitim kurumları tarafından sunulur.)

Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak, arabuluculuk listesine kayıt yaptıran, tüm katılımcılar, artisertifika.com adresi üzerinden öncelikle, genel hukuk alanlarından

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk, eğitimini tamamlamalıdırlar.

Daha sonrasında ilerlemek istedikleri özel hukuk alanlarına göre;

Banka ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Enerji ve Maden Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda Uzman Arabuluculuk

İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Kariyer hedefini bu yönde planlayanlar, bu alana ilgi duyan, bu alanda bilgi edinmeye ve yetkinlik sahibi olmaya istekli katılımcılar, Eğitim Sertifikası Programlarına başvuru yaparak kayıt oluşturabilirler. Alınan Eğitim sonucunda yapılacak sınavı başarılı bir şekilde tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

Sertifikalarınız ıslak imzalı olarak tarafınıza gönderilmektedir. Sertifika programlarını incelemek isteyenler eğitim isimlerinin üzerine tıklayarak detaylı bilgilere ulaşabilirler.

1.11.2022 17:23

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM