ARABULUCULUKTA UZMANLIK EĞİTİMLERİ

Uzman arabuluculuk ile arabuluculukta uzmanlaşma farklı kavramlardır. Arabuluculukta uzmanlık için birden çok arabuluculuk davasına bakılması ve büyük bir çoğun da başarılı olunması gerekmektedir. Arabuluculukta uzmanlaşma konu fark etmeden, her türlü uyuşmazlıkta arabuluculuk tekniklerini uygulama becerisinin gelişmesini ifade eder. Uzman Arabuluculukta ise belirli bir uyuşmazlık konusunda, teknik bilgiye dayalı şekilde yürütülmektedir.

Uzman arabuluculuk ile arabuluculukta uzmanlaşma farklı kavramlardır. Arabuluculukta uzmanlık için birden çok arabuluculuk davasına bakılması ve büyük bir çoğun da başarılı olunması gerekmektedir. Arabuluculukta uzmanlaşma konu fark etmeden, her türlü uyuşmazlıkta arabuluculuk tekniklerini uygulama becerisinin gelişmesini ifade eder. Uzman Arabuluculukta ise belirli bir uyuşmazlık konusunda, teknik bilgiye dayalı şekilde yürütülmektedir. Ülkemizde herhangi bir uyuşmazlık konusunda çalışması olmayan, uyuşmazlık alanında tecrübesi bulunmayan kişiler uzmanlık eğitimi alarak uzman ve özel uzman arabulucu olabilmektedir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 6. Maddesiyle kendilerine verilmiş olan yetki ile 3 Genel Uzmanlık Alanı ve 7 Özel Uzmanlık Alanı belirlemiştir. Genel uzmanlık alanları; İş hukukunda uzman arabuluculuk, Tüketici hukukunda uzman arabuluculuk ve Ticaret hukukunda uzman arabuluculuktur. Özel uzmanlık alanları; Banka ve Finans hukukunda uzman arabuluculuk, Sigorta hukukunda uzman arabuluculuk, İnşaat hukukunda uzman arabuluculuk, Enerji ve Maden hukukunda uzman arabuluculuk, Fikri Sınai Haklar hukukunda uzman arabuluculuk, Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk ve Spor hukukunda uzman arabuluculuktur.

 

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

2018 tarihinden itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi; kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücretleri, maaş, asgari geçim indirimi, haksız fesih tazminatı, işe iade talebi gibi işveren; işçiden talep edeceği alacaklar ve tazminat talepleri için dava açmadan önce arabuluculuğa gitmeyi zorunlu kılmıştır. Arabuluculuk süreçleri tarafların kısa sürede ve en ekonomik yoldan sonuca ulaşmasını sağlamaktadır.

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Arabuluculuk dava yoluna gitmeden kişilerin başvurabileceği alternatif bir çözüm yoludur. Ülkemizde iş uyuşmazlıklarında uygulanmakta olan arabuluculuk başarılı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra ticari uyuşmazlıklar için de dava şartı arabuluculuk getirilmiştir. Bütün ticari işletmeler, şirketler, çek, bono gibi kıymetli evrak, sigortacılık, gemi ticareti vb. kaynaklanan uyuşmazlıklar zorunluluk kapsamına girmektedir. Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinde düzenlenmiş olup, “Bu Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” hükmünü içermektedir.

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Tüketim faaliyetleri öncelikle temel ihtiyaçların giderilmesi için yapılsa da günümüz de artık bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle tüketim artık amaç haline gelmiştir. Ancak tüketicini her ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet için yeterli bilgi sahibi olması mümkündür değildir bu durum da tüketici ilişkisinde satıcı, girişimci taraf avantajlı hale gelmektedir. Bu yüzden Tüketici Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Özellikle tüketicinin ekonomik çıkarlarının etkili korunmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Tüketici hukuku açısından önemli olan tüketicilerin yaşadığı uyuşmazlığı en etkili, en çabuk, en hızlı ve en ucuz yöntemle çözüme ulaştırmasıdır. Bu anlamda tüketicinin kural olarak işlemin zayıf tarafı olduğu gerçeğini unutulmadan belirtilen dört ilkeyi arabuluculuk uyuşmazlıkları çözümünde sağlayacak niteliktedir.

Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Banka ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Banka ve finans hukuku, bankalar, bankaların gözetimi, denetimi ve faaliyeti, finansal hizmetleri ile ilgili bir hukuk dalıdır. Günümüzde yaptığımız her alışveriş işlemlerinde banka ve finans kuruşlarının araçları kullanılmaya başlanmış, bankaların gerek işlemlerde aracı olması gerekse de çok sayışa kredi sunmasıyla beraber hukuki uyuşmazlığı getirmiştir. Bankalar özel hukuk uyuşmazlıkları ile ilgili ticari davalar genellikle tarafların serbestçe tasarruf edebildiği uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklar arabuluculukta kolayca çözüme ulaşabilecek davalardır. Banka ve finans hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi almış uzman arabulucuların desteği ile davaların çözümlenmesi taraflar açısından oldukça önemlidir.

Banka ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "Banka ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Sigorta hukuku günümüzde zarara ve masraflara yol açabilecek bazı olayların olumsuz sonuçlarından korunmak için ortaya çıkan sigorta hukuku kişilere bağımsız bir ekonomik talep kazandıran hukuki bir sistemdir. Bugün yapılan en çok sigorta sözleşmesi çeşitleri; kasko sigortaları, trafik sigortaları, özel sağlık sigortaları, bireysel emeklilik sistemi, konut sigortası, zorunlu deprem sigortası, hayat sigortası olup bu sözleşmelere dayalı uyuşmazlıkların öncelikle çözümü arabuluculuk yöntemi gerçekleşmektedir. Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklar, sigorta şirketlerine açılacak davaları, bu şirketlerden talep edilecek tazminatları ve poliçelerden doğan uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Arabuluculuk süreçleri tarafların kısa zamanda ve ekonomik şekilde sonuca ulaşmasını sağlamaktadır. Arabuluculuk sürecinde taraflarca ileri sürülen belgeler, görüşmeler ve konular gizlilik esasında korunmaktadır. Gizlilik kuralı ile tarafların mahkemelere sunmaktan çekindikleri belgeleri arabuluculuk sürecinde sunabilmeleri mümkün olup şirketlerin ticari sırlarının da korunması sağlanmış olmaktadır.

Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk

İnşaat hukuku ülkemizde birçok anlaşmazlıkla karşılaşılan alanların başında gelmektedir. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların uzun yargı sürelerine rağmen tarafları memnun edecek şekilde çözülememesi de bilinen bir gerçektir. Tarafların menfaatlerinin tam belirlenememesi, isteklerinin zaman zaman doğru anlaşılamaması görülmektedir. İnşaat sektöründe birçok farklı kişinin bir arada çalışması özellikle başlangıçta yapılan sözleşmelerin çoğu genel geçer ifadelerle düzenlenmiş olması, maliyetlerin oldukça büyük olması, üçüncü kişilerin ya da kurumların sözleşmeyi etkileyebilmesi, sözleşmelerin fesih ihtimalleri hukuki açıdan uyuşmazlığa neden olmaktadır. Bu noktada arabuluculuk uygulaması, İnşaat hukuku bakımdan yaygınlaştırılması ve geliştirerek arttırılması gereken bir alandır.

İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Fikri Sınai Haklar Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Fikri ve sınai haklar hukuku fikir ve sanat eserleri üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları koruyan ve bu haklar üzerinde yasal düzenlemeler yapan hukuk dalıdır. Eser ve fikirlerin izinsiz kullanılmasına, pazarlamasına, patent işlemleri gibi konuları kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında fikri ve sınai haklar hukuku, bilginin ve bilgi ürünü eser ve hakların korunması ile ilgili uygulaması en yoğun olan alanlardan biridir.

Fikri Sınai Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "Fikri Sınai Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Enerji ve Maden Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Dünyanın ve ülkemizin enerji ve doğal kaynaklar bakımından zengin olması, bu kaynakların kullanılma şekli, son yıllarda artan enerji ihtiyacı nedeniyle değişen koşullara uygun elektrik, doğalgaz, petrol piyasası alanlarında mali açıdan güçlü ve rekabetçi enerji piyasasının hedeflendiği dönemde enerji piyasasında yapılan düzenlemeler ile yeniden şekillenmiştir. Enerji piyasasın da bugün lisanslı olarak 25.000’i aşan özel hukuk tüzelkişi bulunmaktadır. Maden sektörünün de aynı şekilde hızla büyümesi çok sayıda maden şirketinin varlığı, rödovans sözleşmelerinin oldukça yaygın olarak kullanılması nedeniyle bu alanda hukuki ihtilaflar da artmaktadır. Mahkemeler tarafından devam eden davaların kararlarının kesinleşme süreçlerinin oldukça uzun olması nedeniyle tarafların zarara uğradığı ve istedikleri sonuca ulaşamadıkları gözlemlenmektedir.  Bu sebeple arabuluculukta uzmanlık gerektiren hukuk dallarından biri de enerji ve maden hukukudur. Belirsiz bir gelecekte beklenen çözüm yerine tarafların serbestçe tasarruf edebildikleri özel hukuka tabi olan iş ve işlemler için arabuluculuğa gidilmesi mümkündür. Bu yüzden enerji ve Maden hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi almış arabulucuların desteği ile arabuluculuk yoluna gidilmesi önemlidir.

Enerji ve Maden Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "Enerji ve Maden Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Sağlık hukuku genel tanımıyla sağlık hizmeti alan hasta ile sağlık hizmeti sunan hastaneler arasında kendine özgü bir yapısı olan hukuki ilişkidir. Ülkemizde sağlık sistemi kamu ve özel hastaneler tarafından verilmektedir.  Sağlık hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların maddi hukuka, idare hukukuna, mali hukuka, sorumluluk hukukuna ilişkin farklı yönleri bulunmaktadır. Bu çok yönlülük sağlık hukuku alanı içerisinde çıkan uyuşmazlıkların çözümünü de zaman zaman zorlaştırmaktadır. Kamu hastanelerinden alınan hizmet kaynaklı uyuşmazlıklarda idari yargı da çözüm bulunurken özel hastanelerden alınan hizmetten kaynaklı uyuşmazlıklar da adli yargı da çözümlemeye çalışılmaktadır. Sağlık hukukunda açılan davaların büyük çoğunluğu tüketici mahkemelerinde görülmektedir, 2020 yılından itibaren tüketici mahkemelerinde ki davalar dava şartı arabuluculuk kapsamına alındığından artık sağlık hukuku alalına giren davalarda arabuluculuğa başvurabilmektedir.

Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimine sitemizde bulunan "Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Spor Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Spor günlük hayatımızda fiziksel ve sosyal hayatta yaptığımız bir aktivite olmasının yanında ülkemizde ve dünya da sadece sporcuların, ülkelerin ve spor kulüplerinin yarıştıkları bir alan değildir. Toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasi etkileri olan rekabetçi, heyecan verici bir alandır. Spor alanında yapılan faaliyetlerin ulaştığı ekonomik güç ve etkileşimi ile içinde bulunduğu sektörlerle birlikte kendine özgü kuralları olduğu hukuken ayrı bir disiplin olarak var olma zorunluluğu meydana gelmiştir. Ülkemizde profesyonel sporcu sayısı ve spor kulüplerinin fazlalığı dikkate alındığında tarafların mevcut hukuki ve ekonomik durumlarının hızlıca değişmesi, sözleşmelerin feshi ya da uzatılmasında karşılıklı yükümlülüklerin iyi tespit edilmemesi gibi sorunlar uyuşmazlığa neden olmaktadır, bu tür uyuşmazlıkların yargı önünde sıklıkla karşılaşıldığı fakat hukuk sisteminde spor hukuku alanında uzman kişilerin son derece az olduğu bilinmektedir. Bu yüzden spor hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi almış arabulucuların varlığı taraflar açısından oldukça önemlidir.

 

5.01.2023 12:32

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM